Slogan
Lĩnh vực hoạt động
Giải pháp - Sản phẩm

Thiết bị chống sét lan truyền

Giá sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Chi tiết sản phẩm

LPI đưa ra nhiều dòng sản phẩm dựa trên các công nghệ khác nhau để bảo vệ chống quá áp, quá dòng cho nguồn cung cấp chính cho hệ thống tải.  Các dòng sản phẩm được chia làm 2 loại: Shunt protection( thiết bị cắt sét mắc song song) và Series Protection ( thiết bị cắt lọc sét mắc nối tiếp)

 

TT

Moâ taû

Model

1

Thieát bò caét loïc seùt treân ñöôøng nguoàn, 16A, 1 pha, laép treân thanh ray, 240V AC, 3 phöông thöùc baûo veä L-N, L-E & N-E, baûo veä sô caáp moãi phöông thöùc 10kA 8/20:s, baûo veä thöù caáp moãi phöông thöùc 5kA 8/20:s vaø baûo veä 15kA trung tính-ñaát

DLSF-16A

2

Thieát bò caét loïc seùt treân ñöôøng nguoàn, 20A, 1 pha, laép treân thanh ray, 240V AC, 3 phöông thöùc baûo veä L-N, L-E & N-E, baûo veä sô caáp moãi phöông thöùc 10kA 8/20:s, baûo veä thöù caáp moãi phöông thöùc 5kA 8/20:s vaø baûo veä 15kA trung tính-ñaát

DLSF-20A

3

Choáng seùt treân ñöôøng ñieän thoaïi, 10 ñoâi daây, 1MHZ, 144bits/giaây, 190V, a+b+e 20kA 8/20 :s, gaén tröïc tieáp vaøo phieán krone ISA.

TLP-K10

4

Thieát bò choáng seùt cho 10line ñieän thoaïi vaø data

VHS-K10-72/230

5

Thieát bò baûo veä ñöôøng ñieän thoaïi, maïch ISDN/ADSL/PCM, doøng taûi 140:A, 20kA 8/20:s, moät ñoâi daây.

DD1 0.1T

6

Choáng seùt lan truyeàn theo ñöôøng Fiñe, 20kA, 480V-720V, N loaïi F ñeán F

CF-90

7

Choáng seùt lan truyeàn theo ñöôøng truyeàn döõ lieäu caùp ñoàng truïc toác ñoä cao, 90V, 20kA, 75W.

C75BNC90

8

LAN, RJ45, thieát bò baûo veä T neàn 100

LANRJ45/cat6

9

Thieát bò choáng seùt cho load cell

ILC36V

 

CAÉT 1 PHA

 

10

Thieát bò caét seùt 1 pha, chòu ñöôïc doøng seùt 50kA. Laép treân thanh ray, baûo veä L-E, L-N, ñieän aùp danh ñònh 240 VAC, (385V Uc), 50kA 8/20 :s

SST150

11

Thieát bò caét seùt 03 pha khoâng phuï thuoäc taûi, chòu doøng 50kA

3xSST150+NE15

12

Thieát bò caét seùt 01 pha khoâng phuï thuoäc taûi, chòu doøng 135kA

SGT50-25

13

Thieát bò choáng seùt trung tính ñaát, doøng seùt 15kA

NE15

14

Thieát bò choáng seùt trung tính ñaát, doøng seùt 100kA

NE100

 

CAÉT LOÏC 1 PHA

 

15

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 32A, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 100kA 8/20:s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF132A-NE

16

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 63A, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 100kA 8/20:s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF163A-NE

 

CAÉT LOÏC 1 PHA  COÙ SS480

 

17

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 32A, 480V Uc, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20:s baûo veä phía ñöôøøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF132A-NE-SS480

18

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 40A, 480V Uc, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20:s baûo veä phía ñöôøøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF140A-NE-SS480

19

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 63A, 480V Uc, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20:s baûo veä phía ñöôøøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF163A-NE-SS480

20

Thieát bò loïc seùt SF, 1 pha, 125A, 480V Uc vôùi baûo veä caáp I öùng duïng cho P-N, 50kA 10/350 :s, 135 kA 8/20 :s baûo veä phía ñöôøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha. 100kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF1125A-NE-SS480

 

CAÉT LOÏC 3 PHA

 

21

Thieát bò loïc seùt SF, 3 pha, 32A, vôøi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 100kA 8/20 ms baûo veä phía ñöôøng daây, 50kA 8/20 ms baûo veä phía tuï taûi cho moãi pha, 100kA 10/350 ms N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, caùc coâng taéc baùo ñoäng.

SF332A-NE

22

Thieát bò loïc seùt SF, 3 pha, 63A, vôøi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 100kA 8/20 :s baûo veä phía ñöôøng daây, 50kA 8/20 :s baûo veä phía tuï taûi cho moãi pha, 100kA 10/350 :s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, caùc coâng taéc baùo ñoäng.

SF363A-NE

 

CAÉT LOÏC 3 PHA COÙ SS480

 

23

Thieát bò loïc seùt SF, 3 pha, 32A, 480V Uc vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20 :s baûo veä phía ñöôøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha, 100kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng.

 


Đối tác
14321126181.png
14321126312.png
14321126383.png
14321126454.png
14321126663.png
14321126742.png
14321128184.png

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM
Trụ sở: 125 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
VPGD: Số 118 / 4 / 3 - Nguyễn Khánh Toàn - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội
Điện thoại: 04.3767.3134 - 04.3767.3135 - Fax: 04.3.767.3134
Website: http://phuongnamtech.com.vn - Email: info@phuongnamtech.com.vn

Copyright © 2015 - Design by Vinastar - All rights reserved.