Slogan
Lĩnh vực hoạt động
Giải pháp - Sản phẩm

Thiết bị chống sét lan truyền

Giá sản phẩm:
Giá: Liên hệ
Bảo hành: 12 tháng
Chi tiết sản phẩm

LPI đưa ra nhiều dòng sản phẩm dựa trên các công nghệ khác nhau để bảo vệ chống quá áp, quá dòng cho nguồn cung cấp chính cho hệ thống tải.  Các dòng sản phẩm được chia làm 2 loại: Shunt protection( thiết bị cắt sét mắc song song) và Series Protection ( thiết bị cắt lọc sét mắc nối tiếp)

 

TT

Moâ taû

Model

1

Thieát bò caét loïc seùt treân ñöôøng nguoàn, 16A, 1 pha, laép treân thanh ray, 240V AC, 3 phöông thöùc baûo veä L-N, L-E & N-E, baûo veä sô caáp moãi phöông thöùc 10kA 8/20:s, baûo veä thöù caáp moãi phöông thöùc 5kA 8/20:s vaø baûo veä 15kA trung tính-ñaát

DLSF-16A

2

Thieát bò caét loïc seùt treân ñöôøng nguoàn, 20A, 1 pha, laép treân thanh ray, 240V AC, 3 phöông thöùc baûo veä L-N, L-E & N-E, baûo veä sô caáp moãi phöông thöùc 10kA 8/20:s, baûo veä thöù caáp moãi phöông thöùc 5kA 8/20:s vaø baûo veä 15kA trung tính-ñaát

DLSF-20A

3

Choáng seùt treân ñöôøng ñieän thoaïi, 10 ñoâi daây, 1MHZ, 144bits/giaây, 190V, a+b+e 20kA 8/20 :s, gaén tröïc tieáp vaøo phieán krone ISA.

TLP-K10

4

Thieát bò choáng seùt cho 10line ñieän thoaïi vaø data

VHS-K10-72/230

5

Thieát bò baûo veä ñöôøng ñieän thoaïi, maïch ISDN/ADSL/PCM, doøng taûi 140:A, 20kA 8/20:s, moät ñoâi daây.

DD1 0.1T

6

Choáng seùt lan truyeàn theo ñöôøng Fiñe, 20kA, 480V-720V, N loaïi F ñeán F

CF-90

7

Choáng seùt lan truyeàn theo ñöôøng truyeàn döõ lieäu caùp ñoàng truïc toác ñoä cao, 90V, 20kA, 75W.

C75BNC90

8

LAN, RJ45, thieát bò baûo veä T neàn 100

LANRJ45/cat6

9

Thieát bò choáng seùt cho load cell

ILC36V

 

CAÉT 1 PHA

 

10

Thieát bò caét seùt 1 pha, chòu ñöôïc doøng seùt 50kA. Laép treân thanh ray, baûo veä L-E, L-N, ñieän aùp danh ñònh 240 VAC, (385V Uc), 50kA 8/20 :s

SST150

11

Thieát bò caét seùt 03 pha khoâng phuï thuoäc taûi, chòu doøng 50kA

3xSST150+NE15

12

Thieát bò caét seùt 01 pha khoâng phuï thuoäc taûi, chòu doøng 135kA

SGT50-25

13

Thieát bò choáng seùt trung tính ñaát, doøng seùt 15kA

NE15

14

Thieát bò choáng seùt trung tính ñaát, doøng seùt 100kA

NE100

 

CAÉT LOÏC 1 PHA

 

15

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 32A, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 100kA 8/20:s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF132A-NE

16

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 63A, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 100kA 8/20:s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF163A-NE

 

CAÉT LOÏC 1 PHA  COÙ SS480

 

17

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 32A, 480V Uc, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20:s baûo veä phía ñöôøøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF132A-NE-SS480

18

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 40A, 480V Uc, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20:s baûo veä phía ñöôøøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF140A-NE-SS480

19

Thieát bò caét loïc seùt 1 pha, 63A, 480V Uc, vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20:s baûo veä phía ñöôøøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phuï taûi cho moãi pha, 100 kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF163A-NE-SS480

20

Thieát bò loïc seùt SF, 1 pha, 125A, 480V Uc vôùi baûo veä caáp I öùng duïng cho P-N, 50kA 10/350 :s, 135 kA 8/20 :s baûo veä phía ñöôøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha. 100kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng

SF1125A-NE-SS480

 

CAÉT LOÏC 3 PHA

 

21

Thieát bò loïc seùt SF, 3 pha, 32A, vôøi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 100kA 8/20 ms baûo veä phía ñöôøng daây, 50kA 8/20 ms baûo veä phía tuï taûi cho moãi pha, 100kA 10/350 ms N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, caùc coâng taéc baùo ñoäng.

SF332A-NE

22

Thieát bò loïc seùt SF, 3 pha, 63A, vôøi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 100kA 8/20 :s baûo veä phía ñöôøng daây, 50kA 8/20 :s baûo veä phía tuï taûi cho moãi pha, 100kA 10/350 :s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, caùc coâng taéc baùo ñoäng.

SF363A-NE

 

CAÉT LOÏC 3 PHA COÙ SS480

 

23

Thieát bò loïc seùt SF, 3 pha, 32A, 480V Uc vôùi baûo veä caáp II öùng duïng cho P-N, 160kA 8/20 :s baûo veä phía ñöôøng daây, 40kA 8/20:s baûo veä phía phuï taûi cho moãi pha, 100kA 10/350:s N-E, maøn hình hieån thò traïng thaùi, LED, caùc coâng taéc baùo ñoäng.

 


Đối tác
14321126181.png
14321126312.png
14321126383.png
14321126454.png
14321126663.png
14321126742.png
14321128184.png

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM
Trụ sở: 55 Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
VPGD: Số 118 / 8 / 1 - Nguyễn Khánh Toàn - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội
Điện thoại: 024.3767.3134 - 024.3767.3135 - Fax: 024.3.767.3134
Website: http://phuongnamtech.com.vn - Email: info@phuongnamtech.com.vn

| chữa xơ gan cổ trướng | | River Park | | Villa Park | | biểu hiện của xơ gan | | Park Riverside | | Rio Vista | | cách chữa bệnh xơ gan cổ chướng | | Villa Park MIK | | River Park MIK | | Park Riverside MIK | | cách chữa bệnh xơ gan cổ trướng | | cách trị bệnh ung thư gan | | Rio vista MIK | | Biệt thự Park Riverside | | trị xơ gan | | Biệt thự Villa Park | | Biệt thự River Park | | Biệt thự Rio Vista | | cách chữa xơ gan | | Biet thu Park Riverside | | Biet thu Villa Park | | biểu hiện u gan lành tính | | bệnh ung thư gan | | cách chữa bệnh ung thư gan giai đoạn cuối | | Biet thu River Park | | Biet thu Rio vista | | cách điều trị bệnh xơ gan | | cách chữa bệnh ung thư gan giai đoạn đầu | | Nhà phố river Park | | Villa Park Quan 9 | | dấu hiệu bệnh ung thư gan | | Nhà phố Park Riverside | | Nhà phố Rio Vista | | cách điều trị xơ gan cổ chướng | | chữa bệnh ung thư gan giai đoạn cuối | | cách trị ung thư gan | | trị bệnh ung thư gan | | Nha pho Park Riverside | | triệu chứng của xơ gan | | Nha pho Rio Vista | | Villa Park quận 9 | | cách chữa bệnh u gan | | trị ung thư gan | | Nha pho River Park | | Dự án Villa Park | | cách trị bệnh xơ gan | | trị ung thư gan giai đoạn cuối | | thuốc chữa bệnh ung thư gan | | thuốc điều trị bệnh ung thư gan | | Rio Vista quan 9 | | Park Riverside quan 9 | | chữa bệnh xơ gan cổ trướng | | Rio Vista quận 9 | | biểu hiện xơ gan | | Park Riverside quận 9 | | Biet thu Rio Vista quan 9 | | Biệt thự Rio Vista quận 9 | | Du an Villa Park | | cách điều trị bệnh u gan | | River Park quan 9 | | Biệt thự Rio Vista Dương Đình Hội | | chữa xơ gan | | Dự án Bưng Ông Thoàn | | River Park quận 9 | | chữa u gan | | Dự án Park Riverside | | chữa xơ gan cổ chướng | | điều trị ung thư gan | | cách điều trị bệnh ung thư gan | | cách điều trị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối | | Dự án Rio Vista | | Du an Park Riverside | | chữa u gan bằng thuốc nam | | Du an Bung Ong Thoan | | chữa xơ gan hiệu quả | | thuốc điều trị ung thư gan giai đoạn cuối | | thuốc mới điều trị ung thư gan | | Du an Rio Vista | | Dự án River Park | | điều trị u gan | | Biet thu Villa Park MIK | | u gan và phương pháp điều trị | | Nha pho Park Riverside MIK | | Dự án Dương Đình Hội | | điều trị bệnh xơ gan | | điều trị xơ gan | | Du an Duong Dinh Hoi | | Nhà phố Park Riverside MIK | | Nha pho Rio Vista quan 9 | | thuốc nam chữa bệnh u gan | | triệu chứng của bệnh ung thư gan | | triệu chứng ung thư gan giai đoạn cuối | | triệu chứng ung thư gan thời kỳ đầu | | Du an River Park | | Biệt thự Villa Park MIK | | điều trị xơ gan bằng đông y | | Biệt thự Park Riverside Bưng Ông Thoàn | | Biệt thự Villa Park Bưng Ông Thoàn | | cây thuốc chữa bệnh u gan | | Biet thu River Park Vo chi Cong | | điều trị xơ gan cổ chướng | | điều trị xơ gan giai đoạn cuối | | Du an Duong Dinh Hoi quan 9 | | thuốc đông y chữa bệnh u gan | | Biet thu Rio Vista Duong Dinh Hoi | | Du an Bung Ong Thoan quan 9 | | triệu chứng bị u gan | | triệu chứng của bệnh u gan | | thuốc điều trị bệnh u gan | | Dự án Park Riverside quận 9 | | Biet thu villa Park Bung Ong Thoan | | dấu hiệu xơ gan | | Biet thu Park Riverside MIK | | Biet Thu Rio Vista Khang Dien | | Nhà phố River Park Võ Chí Công | | Dự án Võ Chí Công | | điều trị u gan lành tính | | Du an Vo Chi Cong | | điều trị xơ gan mất bù | | Nha pho Rio Vista MIK | | Du an Vo Chi Cong quan 9 | | dấu hiệu bệnh xơ gan | | Villa Park Bung Ong Thoan | | Nhà phố Rio Vista MIK | | điều trị u gan đa ổ | | Biệt thự Park Riverside MIK | | Villa Park Bưng Ông Thoàn | | điều trị xơ gan rượu | | Biet thu Rio Vista MIK | | đông y chữa xơ gan cổ trướng | | Park Riverside Bung Ong Thoan | | biểu hiện của bệnh u gan | | Dự án Villa Park quận 9 | | Nha pho River Park MIK | | điều trị u gan bằng phương pháp toce | | Nhà phố river Park MIK | | phương pháp mới trong điều trị ung thư gan | | điều trị bệnh ung thư gan | | điều trị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối | | Park Riverside Bưng Ông Thoàn | | đông y trị xơ gan cổ trướng | | River Park Võ Chí Công | | thuốc chữa bệnh xơ gan cổ chướng | | Nha pho River Park Vo chi Cong | | Nhà phố Park Riverside Bưng Ông Thoàn | | các phương pháp điều trị ung thư gan | | Nha pho Park Riverside Bung Ong Thoan | | Rio Vista Dương Đình Hội | | Rio Vista Duong Dinh Hoi | | triệu chứng của bệnh xơ gan | | Biet thu River Park MIK | | Du an Villa Park quan 9 | | thuốc chữa bệnh xơ gan cổ trướng | | Biệt thự River Park MIK | | Nha pho Park Riverside quan 9 | | triệu chứng bệnh xơ gan cổ chướng | | chữa ung thư gan bằng đông y | | Biệt thự Rio Vista MIK | | triệu chứng xơ gan cổ trướng | | Nhà phố Park Riverside quận 9 | | triệu chứng xơ gan | | các loại thuốc điều trị ung thư gan | | River Park Vo Chi Cong | | Biet thu villa Park quan 9 | | triệu chứng xơ gan rượu | | Dự án Bưng Ông Thoàn quận 9 | | điều trị u gan ác tính | | Nhà phố Rio Vista quận 9 | | điều trị u gan bằng đông y | | điều trị u gan bằng thuốc nam | | Du an Park Riverside quan 9 | | Nha pho River Park quan 9 | | thuốc nam điều trị u gan | | Nhà phố River Park quận 9 | | điều trị u gan thứ phát | | điều trị u gan giai đoạn 3 | | Nha pho Rio Vista Khang Dien | | Biệt thự Villa Park quận 9 | | Dự án River Park quận 9 | | triệu chứng u gan lành tính | | triệu chứng u gan | | Biệt thự Park Riverside quận 9 | | Du an River Park quan 9 | | dấu hiệu bệnh u gan | | Biệt Thự Rio Vista Khang Điền | | Nhà phố Rio Vista Dương Đình Hội | | dấu hiệu của u gan | | dấu hiệu bị u gan | | Nhà phố Rio Vista Khang Điền | | Biệt thự River Park quận 9 | | dấu hiệu của bệnh u gan | | Dự án Dương Đình Hội quận 9 | | triệu chứng u gan giai đoạn cuối | | triệu chứng u gan ác tính | | Biet thu Park Riverside Bung Ong Thoan | | triệu chứng bệnh u gan | | triệu chứng của u gan | | Biet thu River Park quan 9 | | dấu hiệu của bệnh ung thư gan | | Nha pho Rio Vista Duong Dinh Hoi | | dấu hiệu của ung thư gan | | dấu hiệu nhận biết ung thư gan | | dấu hiệu ung thư gan | | dấu hiệu ung thư gan giai đoạn cuối | | Dự án Võ Chí Công quận 9 | | Biet thu Park Riverside quan 9 | | Phương pháp điều trị bệnh ung thư gan | | Phương pháp điều trị bệnh ung thư gan mới | | Phương pháp điều trị bệnh ung thư gan tốt nhất | | Dự án Rio Vista quận 9 | | Du an Rio Vista quan 9
Copyright © 2015 - Design by Vinastar - All rights reserved.